Splošni pogoji poslovanja na spletu podjetja Moja Akademija d.o.o. 

Osnovne informacije

Spletne strani podjetja Moja Akademija d.o.o. so namenjene informiranju splošne javnosti in promociji izdelkov in storitev podjetja ter zunanjih poslovnih partnerjev. Vsebina na vseh spletnih straneh je avtorsko zaščitena in je brez našega pisnega soglasja ni dovoljeno razmnoževati, kopirati, spreminjati ter uporabljati v kakršne koli druge namene, razen v primeru posebne pisne privolitve lastnika spletne strani. Podjetje Moja Akademija d.o.o. , niti katera druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku, izdelavi in obdelavi spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem naših spletnih strani ali uporabo informacij, ki so na njih objavljene. Moja Akademija d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe svojih spletnih strani kadarkoli.

Spletne strani podjetja Moja Akademija d.o.o. nudijo tudi povezave do spletnih strani tretjih oseb ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje spletnih strani tretjih oseb Moja Akademija d.o.o. ne odgovarja v nobenem primeru. Uporabniki jih uporabljate na lastno odgovornost.

Splošni pogoji poslovanja na spletu opisujejo način poslovanja na spletu podjetja Moja Akademija d.o.o..

1. Spletne strani podjetja Moja Akademija d.o.o.

Podjetje Moja Akademija d.o.o. upravlja s spletnimi stranmi in podstranmi Moja Akademija (mojaakademija.si in moja-akademija.si), Nasvet (www.nasvet.si), Astro ( www.astro.si), Astrolog (www.astrolog.si), Astrofoundations ( www.astrofoundations.com) in Irena Stopar (www.irenastopar.com).

V nadaljevanju so vse zapisane spletne strani imenovane spletne strani ali druge spletne strani in se pogoji zasebnosti, varovanja podatkov ter uporabe piškotkov nanašajo na vse zgoraj omenjene spletne strani.

Moja Akademija je poslovno-izobraževalni portal, na katerem boste našli izobraževanje s področja astrologije, osebnostne rasti, osebnih financ in poslovne uspešnosti. V ponudbi so dodane tudi druge vsebine drugih slovenskih ali tujih avtorjev, ki delujejo na posameznih izobraževalnih programih. Njihove storitve, tečaje in drugo lahko naročite v okviru Moje Akademije ali preko dodane povezave na njihovo stran (opcija, zapisana v ponudbi).

V osnovi je Moja Akademija (www.mojaakademija.si) organizirana kot javna spletna stran preko katere je možen nakup in dostop do posameznih izobraževalnih portalov in programov. Vsa izobraževanja so organizirana v obliki video-posnetkov, kvizov za preverjanje znanja ali drugih vsebin, ki so v celoti objavljene na spletu, vsakemu uporabniku dosegljiva takoj po nakupu določenega izobraževanja.

Poleg e-izobraževanj so občasno v sklopu Moje Akademije organizirane tudi delavnice in seminarji v živo. Ti so namenjeni vsem, ki se želijo izpopolnjevati na področju astrologije, osebne rasti, osebnih financ in poslovne uspešnosti. Seminarji in delavnice niso del redne ponudbe izobraževalnih vsebin v Spletni Akademiji in se izvajajo priložnostno.

Poleg e-izobraževanj, delavnic in seminarjev, so na spletni strani Moje Akademije dodane tudi knjige, e-knjige, gradiva, svetovalne storitve in izdelki, ki so namenjeni podpori e-izobraževanja.

Poleg Moje Akademije, poslovanju podjetja in širitvi znanj z zgoraj opisanih področij nudijo podporo in dodatne informacije ostale spletne strani podjetja, in sicer www.nasvet.si, www.astro.si, www.astrolog.siwww.astrofoundations.com in www.irenastopar.com (druge spletne strani podjetja), za katere veljajo isti (na tem mestu objavljeni) splošni pogoji.

2. Definicije

Storitve podjetja Moja Akademija d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik) v osnovi obsegajo naslednje storitve:

 1. snemanje, izdelava, priprava in trženje različnih spletnih izobraževalnih programov in modulov (e-izobraževanj) z različnih področij, prvenstveno pa s področja astrologije, osebnostne preobrazbe, osebnih financ, poslovne uspešnosti in podobno.
 2. izdaja in prodaja knjig, e-knjig, gradiv in drugih publikacij.
 3. izvedba delavnic, seminarjev in drugih vrst izobraževanj, ki so lahko izvedene samostojno ali kot del druge storitve (v nadaljevanju storitve),
 4. svetovalna dejavnost, ki se opravi posamično za kliente,
 5. izvajanje partnerskega programa.
 6. drugo.

Ponudniki storitev so:

 1. podjetje Moja Akademija d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica,
 2. drugi ponudniki iz Slovenije ali tujine, če je tako pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu navedeno.

Naročnik, stranka

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s posameznim ponudnikom preko ponudnikovih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do določenega izobraževalnega programa, nakup vstopnice za seminar ali delavnico, naročilo knjige ali svetovalnih storitev in drugo (v nadaljevanju naročnik ali stranka).

Član Moje Akademije

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki se preko spletne strani https://www.mojaakademija.si ali drugih spletnih strani podjetja, prijavi v izobraževalni program Moje Akademije ter na tak način sklene poslovno razmerje za uporabo storitev ponudnika (v nadaljevanju član ali član Akademije).

Partner Moje Akademije

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki se preko spletne strani https://www.mojaakademija.si ali drugih spletnih strani podjetja, prijavi v partnerski program Moje Akademije ter na tak način sklene poslovno sodelovanje na področju trženja storitev ponudnika (v nadaljevanju partner ali partner Akademije).

Partnerski program

Partnerski program je oblika poslovnega sodelovanja med partnerjem in ponudnikom, kjer partner promovira ponudnikove storitve in je za svoje delo v primeru prodaje storitev, plačan v skladu s pogoji oziroma določili partnerskega programa ponudnika.

Izobraževalni programi

Izobraževalni programi so lahko brezplačni ali plačljivi. Program vsakega od izobraževanj je naveden na prodajni strani. Izobraževalni programi so sestavljeni tako, da vsak član pridobi znanja s področja astrologije, osebnostne preobrazbe, osebnih financ ali poslovne uspešnosti, ki ga je izbral ob vpisu. Nekateri izobraževalni programi so namenjeni širši javnosti brez predznanja, za druge je potrebno predznanje predhodne snovi, ki jo član Moje Akademije osvoji v začetnih oz. predhodnih tečajih. Zahtevnost tečaja in priporočeno predznanje za vpis v tečaj sta označena pri vsakem tečaju.

3. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, člane in partnerje, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu.

Stranka, član ali partner z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani https://www.mojaakademija.si in vseh ostalih spletnih strani ponudnika naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila naročnikom, članom in partnerjem, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje dan objave na strani Moje Akademije ali na ostalih spletnih straneh podjetja Moja Akademija d.o.o..

Stranke so dolžne tedensko spremljati spletne strani ponudnikov glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse naročnike, člane in partnerje o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (e-pošta). V primeru, da se naročnik, član ali partner samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in posledično zaradi tega o spremembah ni obveščen, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice, ni odgovoren.

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

4. Cene in komercialni pogoji

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Podjetje Moja Akademija d.o.o. je davčni zavezanec za DDV.

Moja Akademija za svoje storitve zaračunava v odvisnosti od posameznega programa – članstvo v Moji Akademiji se obračunava mesečno, po vsakokrat veljavnem ceniku, večina ostalih izobraževalnih modulov ali programov pa se zaračuna enkratno, obračun in plačilo ob naročilu. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (izobraževalni programi in moduli, delavnice, seminarji …), dobi stranka, član ali partner dostop do naročenih vsebin po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve. V primeru mesečnega obračunavanja ima ponudnik v primeru neplačila pravico, da naročniku, članu ali partnerju takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. V kolikor le-ta svojih obveznosti ne plača v roku 8 delovnih dni po preteku datuma plačila, za vedno izgubi dostop do naročene neplačane ponudbe brez možnosti povračila že plačanih zneskov. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi. Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki (npr. če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

5. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje nakup posameznega izobraževalnega programa ali naročnine. Naročnik oziroma stranka ali partner se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnimi mesti, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času.

V primeru, da gre za odpoved sodelovanja pri programih, kjer naročnik mesečno plačuje za dostop do naročenih programov, ponudnik v primeru odpovedi ne sme zaračunati naročnine za naslednje obračunsko obdobje, če je naročnik odpovedal storitve.

Če pride do odpovedi pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za nedoločen čas, vendar pa si ponudnik izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo stranki poslal novo ponudbo oziroma pogodbo.

Odpoved pogodbe lahko naročnik ali partner poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov podjetja).

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

Ponudnik stranki omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin takoj oziroma v najkrajšem možnem času po plačilu, vidnem na transakcijskem računu podjetja ali ob drugem načinu plačila (v nadaljevanju načini plačila), v vsakem primeru pa v roku 3 (treh) delovnih dni, če ob naročilu ni drugače dogovorjeno. Delovni dnevi so dnevi od ponedeljka do petka, sobota, nedelja in prazniki pa veljajo kot nedelovni dnevi. Ponudnik stranki pošlje knjige in druge izdelke v roku 3-5 delovnih dni po plačilu, vidnem na transakcijskem računu podjetja ali ob drugem načinu plačila (v nadaljevanju načini plačila), v vsakem primeru pa v roku 5 (pet) delovnih dni, če ob naročilu ni drugače dogovorjeno. Ponudnik za stranko opravi storitev v času, zapisanem v ponudbi na prodajni strani storitve ali po dogovoru preko e-pošte. V primeru izbire nekaterih načinov plačevanja, kot so PayPal, debetna ali kreditna kartica, naročnik prejme dostop do e-knjig in spletnih tečajev takoj po uspešni transakciji.

Načini plačila

Na spletnih straneh podjetja Moja Akademija d.o.o. stranka naroči večino storitev, izobraževanj in drugega preko naročilnice za posamezno storitev. Na vseh prodajnih straneh Moje Akademije se nahaja gumb “Dodaj v košarico”, s katerim stranka izbira želene izdelke (storitve, tečaje, knjige in drugo z ponudbe). Naročilo je mogoče oddati tudi preko e-pošte ali telefona. Po izpolnitvi naročilnice in oddaje naročila, je stranka preusmerjena na stran zaključek nakupa, kjer naročilo zaključi. Takoj po oddanem naročilu na svoj e-naslov prejme potrdilo o naročilu, na katerem so navedeni podatki za plačilo. Ob naročilu na spletni strani Moje Akademije (mojaakademija.si) je kopija naročila z vsemi podatki za nakazilo dodana tudi v uporabniški račun stranke.

 1. Bančno nakazilo – plačilo na transakcijski račun podjetja. Ob zaključku naročila je ta način imenovan bančno nakazilo. Po zaključenem naročilu, naročnik prejme e-sporočilo s kopijo naročila, na katerem so zapisani vsi podatki za nakazilo.
 2. Plačilo s kreditno ali debetno kartico – plačilo z uporabo storitve spletnega plačilnega procesorja Bankart, kjer naročnik plača s kreditno oziroma debetno kartico.
 3. Plačilo na PayPal – plačilo z uporabo storitve spletnega plačilnega procesorja PayPal, kjer naročnik plača s svojim dobroimetjem na svojem PayPal računu ali pa s kreditno oziroma debetno kartico.
 4. Gotovinsko plačilo – fizične produkte, za katere so dodatno zaračunani stroški pakiranja in pošiljanja (npr. tiskane knjige), je možno plačati z gotovino z uporabo Poštne nakaznice Pošte Slovenije, kjer naročnik gotovino preda poštnemu uslužbencu ob prejemu pošiljke.

Ponudnik ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na debetne in kreditne kartice, ki jih uporabniki posredujejo preko katere od ponudnikovih spletnih strani. Te podatke zbirajo izključno plačilni procesorji, ki obdelujejo in sprejemajo plačila.

V primeru uporabe in plačevanja preko storitve PayPal ali drugega plačilnega procesorja, je stranka oziroma naročnik dolžan pri morebitnem plačevanju s kreditno kartico na kateri od spletnih strani ponudnika, zagotoviti vse razumne ukrepe, da zavaruje varnostne elemente kreditne kartice, ki omogočajo identifikacijo stranke in so vezani na stranko.

O dejstvu ali sumu zlorabe kreditne kartice v povezavi s plačilom na kateri od spletnih strani ponudnika je dolžna stranka nemudoma obvestiti ponudnika in svojega ponudnika plačilnih storitev.

V primeru zlorabe kreditne kartice se lahko stranka z morebitnimi zahtevki obrne na svojega ponudnika plačilnih storitev, skladno z določbami Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki je stranki nastala zaradi zlorabe kreditne kartice.

Varnost pri plačevanju s kreditnimi karticami

Za varnost pri plačevanju s kreditnimi karticami je poskrbljeno na strani ponudnika procesiranja kartic (PayPal, Bankart).

Vsi podatki, ki jih naročniki vnesejo v obrazce za plačila s kreditnimi karticami, so varno shranjeni pri ponudniku procesiranja kreditnih kartic in v nobenem primeru na na strežnikih ponudnika.

6. Roki za izvedbo storitev

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni izobraževalni program, delavnico, seminar ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu s cenikom oziroma v korespondenci med ponudnikom in stranko.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

7. Avtorske pravice

Stranka (naročnik), član ali partner v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki, članu ali partnerju prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika stranka nima pravice dostopa do izvorne kode programov, ki so del storitve, ki je predmet pogodbe med ponudnikom in stranko ali ki podpirajo ali omogočajo njeno delovanje. Prav tako naročnik nima pravice do predelave izvorne kode.

Če storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbela stranka, stranka ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.

Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

8. Podpora strankam

Strankam je na voljo podpora v različnih oblikah. Za posamezni izobraževalni program stranka sama izbere koliko podpore želi. Osnovna podpora se nanaša samo na podporo, povezano z dostopom do izobraževalnega programa.

Vsi izobraževalni programi so sestavljeni kot samostojno izobraževanje, kjer stranka takoj po urejenem naročilu in plačilu prejme dostop do dogovorjenega celotnega ali dela izobraževanja. Nekateri izobraževalni programi lahko vsebujejo možnost izbire dodatnega mentorstva. Zanj se vsaka stranka odloča po svoji izbiri. V tem primeru pridobi dodatno mentorstvo in podporo ter, če je v ponudbi tako zapisano, tudi dostop do webinarjev, če so organizirani za njen izobraževalni program. Vsi pogoji glede podpore in dostopa do izobraževalnega programa so zapisani v ponudbi.

Podpora se praviloma vrši preko elektronske pošte ali na webinarjih (predavanjih, vajah ali delavnicah preko spleta). Le izjemoma, v primeru razreševanja težav z dostopom do spletne strani, preko telefonske številke, ki je objavljena na spletnih straneh ponudnika. Preko telefona se lahko izvaja tudi mentorstvo ali druga podpora po posebni ponudbi, ki ni vključena v osnovno izobraževanje.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika).

Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

9. Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vsi izobraževalni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki (stranke, naročniki, člani ali partnerji) od vsebine imeli obljubljene koristi.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

10. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke ali naročnika

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

 1. ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
 2. ravnanja tretjih oseb;
 3. višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na ponudnikovih strežnikih.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Ponudnik ima v svoji ponudbi brezplačne e-novice, webinarje in drugo, o čemer naročnika obvešča preko e-pošte. Naročniku tovrstno znanje nudi brez plačila in na lastne stroške. Ob prijavi na brezplačne novica ali drugo ponudbo ponudnik smatra, da naročnika vsebina zanima in jo bo z veseljem prebiral, saj jo mora vsakokrat pred prejemom potrditi in ga drugi ljudje nanjo ne morejo prijavljati (izjema je ustvarjanje profila in prijava na novice v Moji Akademiji).

V kolikor nekdo ne odpre nobene e-pošte ali ima z odpiranjem težave zaradi neznanja uporabe računalnika, neustreznih programov na njem ali iz kakršnih drugih razlogov, ponudniku povzroča nepotrebne dodatne stroške in s tem poslovno škodo. Ponudnik ima pravico takšnega naročnika kadarkoli izbrisati iz seznama za pošiljanje novic in drugih e-obvestil.

Iz seznama pošiljanja novic lahko ponudnik večkrat letno brez opozorila izbriše vse e-naslove, kjer je zaznana neaktivnost v roku vsaj 3 mesecev od datuma zadnjega odpiranja ali klika v e-sporočilu. Takšen naročnik ponudniku povzroča poslovno škodo s tem, ko povečuje nevarnost, da so ponudnikovi e-naslovi blokirani, označeni kot “spam” – nezaželeni in s tem onemogoči, da bi sporočila prejeli tisti, ki jih nestrpno pričakujejo.

V kolikor se nekdo naroči na brezplačne e-novice ali druge brezplačne vsebine in se večkrat pritoži ali ima ponudnik dodatne stroške ali več dela kot običajno z reševanjem njegovih težav, ki niso na strani ponudnika, ima ponudnik kadarkoli pravico takšno stranko odjaviti od novic in njen naslov označiti kot nezaželen. Stranka v takšnem primeru nima pravice do pritožbe in ponovnega prejemanja vsebin. Ponudnik ji bo novice na njeno izrecno željo pošiljal le še v primeru, če bo pripravljena plačati ponudnikove stroške (tipično čas osebe, ki na njene težave odgovarja).

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljala najnovejše različice brskalnikov Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

11. Pravice in obveznosti naročnika

Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe.

O odstopu od pogodbe oziroma registracije v ponudnikov izobraževalni program mora stranka – potrošnik ponudnika obvestiti preko e-pošte (info @ nasvet.si – izbrišite presledek pred in za @). Ponudnik bo sprožil postopek za izbris uporabniškega računa. V primeru, da je bila naročnina ali nakup prekinjen v roku 15 dni, je ponudnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov dolžan vrniti znesek kupnine, kar naredi najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahtevka.

Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

12. Končne določbe

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

Ti splošni pogoji veljajo za vse spletne strani podjetja Moja Akademija d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica.

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 02.02.2022.

Piškotki

Zasebnost, varstvo osebnih podatkov in piškotki

>
Success message!
Warning message!
Error message!